• دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب

 • دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌ شهدای مدافع سلامت با رهبر معظم انقلاب