بیشترین بازدهی در بورس برای غمارگ با ۴.۹۶ درصد بود. بیشترین کاهش قیمت هم برای غاذر با ۴.۹۸ درصد بود. همچنین بیشترین حجم معاملات برای نمادهای خودرویی (خساپا، خودرو، خپارس، خگستر و خبهمن) بود. این در حالی است که بیشترین کاهش ارزش بازار برای نمادهای فولاد، فملی، شستا، شپنا و وغدیر به ثبت رسید. 

بیشترین بازدهی در فرابورس برای اوان با ۴.۹۹ درصد بود. بیشترین کاهش قیمت نیز از آن حسیر با ۵ درصد بود. بیشترین حجم معاملات در فرابورس هم برای نمادهای کرمان و بمپنا به ثبت رسید. بیشترین کاهش ارزش بازار هم برای نمادهای زاگرس، آریا، شاوان، دماوند و هرمز بود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر سازناکوک حقیقی های بورس تهران/ حقوقی ها خودرویی فروختند بخوانید.