ع‌باس عبدی در توئیتی نوشت:

بیانیه سیاسی کنگره که سهل است، حتی قانون هم تصویب کنند فایده ندارد چون اگر منافعشان اقتضا کند، برجام را نقض خواهند کرد. تنها تضمین واقعی، قدرت است. اگر قدرت دارید امضا کنید؛ اگر ندارید مذاکرات را کش ندهید.

Jsco0joKHlN6