بر اساس اطلاعات اعلام شده همه این افراد از اتباء خارجی بوده، ولی هنوز در خصوص هویت آنان گزارشی ارایه نشده است.

هفتۀ گذشته نیز ۶ عضو این سازمان تروریستی که آنان نیز اتباء خارجی بودند در یک خانۀ تیمی در استان آدانا توسط نیرو‌های پلیس مبارزه با تروریسم دستگیر شدند.