با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، ۷ نفر از ایرانیان زندانی در آن کشور ظهر امروز به ایران منتقل شدند. 

پیگیری امور زندانیان ایرانی در کشورهای خارجی از اولویتهای دیپلماسی کنسولی جمهوری اسلامی ایران می باشد.