محمود احمدی نژاد نوشت: "سرکوب خشونت آمیز" اعتراضات کامیونداران معترض به واکسیناسیون الزامی کرونا در کانادا و جهان - موسوم به "کاروان آزادی ۲۰۲۲"- را مغایر با "آزادی بیان و حقوق بشر" خوانده و از "آزادی و حق انتخاب" معترضان واکسیناسیون الزامی حمایت کرده است.

اعتراض احمدی نژاد به یک «سرکوب خشونت آمیز»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهردار اتاوا با اعلام وضعیت اضطراری در این شهر گفت: اعتراضات ضدکرونایی کامیون داران در این کشور "خارج از کنترل" است و مراکز شهر با حضور مخالفان واکسن مسدود شده است. معترضان کامیون دار برای اولین بار در ۹ بهمن به پایتخت کانادا رسیدند.

وی گفت: آن‌ها کامیون‌های بزرگ خود را در شهر پارک کردند و در مناطق مختلف شهر چادر زده یا روی خودروهای بزرگ خود اتراق کرده اند. این روند باعث فلج شدن پایتخت، بهت مقامات و ناامیدی رو به رشد بسیاری از ساکنان اتاوا شده است.