قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران به شرح زیر است:

منطقه 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

۱

اقدسیه، خیابان موحد دانش 

۳۱۰

۱

۱

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۲

شهرک غرب، خیابان طاهر خانی

۱۳۸

۱۰

۴

۶۷.۳۹۱.۰۰۰

۳

شیخ بهایی شمالی، خیابان کولیوند 

۸۵

۴

۲

۸۲.۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰

۴

شمس آباد، میدان بهشتی 

۷۳

۱

۶

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۵

شهران، بلوار کوهسار

۱۰۹

۵

۶

۳۸.۵۳۰.۰۰۰

۶

فاطمی، خیابان کاج

۷۵

۲

۶

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

۷

نظام آباد جنوبی،   رو به روی تیراژه

۶۰

۱

۳

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

۸

نارمک، خیابان دردشت، میدان یکم

۶۵

۲

۶

۳۳.۸۴۶.۰۰۰

۹

هاشمی، بین استاد معین و سعیدی

۶۵

۳

۶

۱۹.۲۲۰.۰۰۰

۱۰

قصر الدشت، خیابان مرتضوی 

۵۴

۱

۴

۲۴.۰۷۴.۰۰۰

۱۱

وحدت اسلامی، میدان شاپور

۶۲

۲

۴

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۲

هفده شهریور جنوبی، خیابان مظاهری

۶۰

۴

۶

۱۸.۵۰۰.۰۰۰

۱۳

پیروزی، خیابان درودیان 

۷۲

۱

۱

۲۲.۲۲۲.۰۰۰

۱۴

نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو 

۹۹

۱

۱

۲۳.۲۳۲.۰۰۰

۱۵

خاوران، خیابان احمد قاری

۴۲

۱

۰

۱۸.۸۰۰.۰۰۰

۱۶

علی آباد، خیابان زلف خانی

۱۱۲

۲

۳

۱۲.۵۰۰.۰۰۰

۱۷

وصفنار، خیابان مسجد

۶۶

۲

۱

۱۶.۶۶۶.۰۰۰

۱۸

شادآباد، خیابان هفده شهریور 

۸۰

۱

۳

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۹

دولت خواه جنوبی، خیابان بهلولی 

۹۵

۷

۳

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۲۰

شهید رجایی، جنب معاینه فنی 

۲۴

۲

۲

۲۲.۰۰۰.۰۰۰

۲۱

احمدآباد، خیابان ولیعصر شمالی 

۸۵

۴

۱

۱۳.۴۵۰.۰۰۰

۲۲

شهرک راه آهن، خیابان هوانیروز 

۱۳۵

۲

۱

۴۷.۰۰۰.۰۰۰