ویرانی های ناشی از طوفان در ایالت فلوریدا + عکس

ویرانی های ناشی از طوفان در ایالت فلوریدا + عکس


31

1401/7/10

10:44


خسارات و ویرانی های ناشی از توفان در ایالت فلوریدا آمریکا

ویرانی های ناشی از طوفان در ایالت فلوریدا + عکس

ویرانی های ناشی از طوفان در ایالت فلوریدا + عکس

ویرانی های ناشی از طوفان در ایالت فلوریدا + عکس

ویرانی های ناشی از طوفان در ایالت فلوریدا + عکس

ویرانی های ناشی از طوفان در ایالت فلوریدا + عکس

 

نظرات


تصویری


ویدئو