در عرض ۱۰ ثانیه بگویید مشکل نقاشی چیست؟

منبع: برترین ها

17

1401/8/6

12:47


این تصویر یک مشکل اساسی دارد که فقط یک فرد باهوش می تواند جواب دهد؟ برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید.

برترین‌ها: این تصویر یک مشکل اساسی دارد که فقط یک فرد باهوش می تواند جواب دهد؟ برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید.

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمیتوانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شما قرار دارد.

با دقت به تصویر نگاه کنید:

در عرض 10 ثانیه بگویید مشکل نقاشی چیست؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

در عرض 10 ثانیه بگویید مشکل نقاشی چیست؟

شتر ها سایه ندارند

نظرات