بازیکنی که امروز در لیگ گل زد و خوشحالی نکرد

منبع: برترین ها

21

1401/8/6

21:29


سجاد آقایی در دیدار آلومینیوم اراک و نساجی موفق به گلزنی شد و پس از گلزنی خوشحالی نکرد و اشک ریخت.

ب️رترین‌ها: سجاد آقایی در دیدار آلومینیوم اراک و نساجی موفق به گلزنی شد و پس از گلزنی خوشحالی نکرد و اشک ریخت.

بازیکنی که امروز در لیگ گل زد و خوشحالی نکرد

نظرات


تصویری


ویدئو