دوباره بوی خون؛ تسلیت میگم به شیراز + نماهنگ

6

1401/8/7

16:24


دوباره بوی باروت دوباره بوی خون | تسلیت به شیراز ؛ قطعه شاهچراغ با صدای شبزده با شعار احترام به عقاید چادر از سر خواهرم کشید با شعار آزادی کشت و جونشو گرفت و پر کشید. تسلیت میگم به شیراز تسلیت میگم به ایران کاری از مرکز موسیقی مأوا

دوباره بوی خون؛ تسلیت میگم به شیراز + نماهنگ

نظرات


تصویری


ویدئو