همشهری: معترضانی که بوق می‌زنند، تقاص می‌دهند

منبع: برترین ها

10

1401/8/9

10:23


همه آنها که اعتراض این مردم را به انحراف کشیدند در دنیا محاکمه نشوند در آخرت برای همه بددهنی‌ها و فریادکشیدن‌های شبانه و سوت و بوق و لایک و شیرکردن‌ها باید تقاص پس دهند. ‌ای کاش توبه کنند و جبران.

روزنامه همشهری در مطلبی انتقادی خطاب به معترضان این روزها در کشور نوشت: 

در دنیا محاکمه نشوید در آخرت به خاطر بددهنی، بوق و لایک تقاص پس خواهید داد!

همشهری: معترضانی که بوق می‌زنند، تقاص می‌دهند

همه آنها که اعتراض این مردم را به انحراف کشیدند در دنیا محاکمه نشوند در آخرت برای همه بددهنی‌ها و فریادکشیدن‌های شبانه و سوت و بوق و لایک و شیرکردن‌ها باید تقاص پس دهند. ‌ای کاش توبه کنند و جبران.

نظرات


تصویری


ویدئو