ویدئو دختری که عمامه روحانی را از سرش انداخت!

منبع: برترین ها

20

1401/8/16

12:00


هتک حرمت به روحانیون توسط زنان در سطح شهر به وقوع پیوسته است. در روزهای اخیر روحانیون توسط برخی زنان مورد بی حرمتی قرار گرفتند.

همشهری آنلاین: هتک حرمت به روحانیون توسط زنان در سطح شهر به وقوع پیوسته است. در روزهای اخیر روحانیون توسط برخی زنان مورد بی حرمتی قرار گرفتند.

ویدئو دختری که عمامه روحانی را از سرش انداخت!

نظرات