یک داروی بیهوشی که برای اولین بار در کشور تولید شد

2

1401/9/4

16:41


سه داروی بیهوشی ایزوفلوران، پروپوفول، سوفلوران وارداتی است و داروی بیهوشی کتامین برای اولین بار در کشورمان تولید داخلی شده و توزیع می‌شود.

یک داروی بیهوشی که برای اولین بار در کشور تولید شد

به گزارش بهداشت نیوز، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو: چهار داروی مهم بیهوشی در کشور مصرف عمده دارند که سه داروی بیهوشی ایزوفلوران، پروپوفول، سوفلوران وارداتی است و داروی بیهوشی کتامین برای اولین بار در کشورمان تولید داخلی شده و توزیع می‌شود.

سازمان غذا و دارو در آبان ماه سال جاری، داروی ایزوفلوران را به میزان سه برابر مهر ماه تامین کرده و این دارو توزیع شده است.

داروی سووفلوران نیز به اندازه کافی در کشور تامین شده و ذخایر آن مناسب است. در حال حاضر این دارو به میزان دو برابر آنچه که در سال ۱۳۹۹ وارد شده بود، تامین شده است.

نظرات


تصویری


ویدئو