عجیب اما واقعی؛ آبشاری با طرح نقشه ایران

منبع: برترین ها

2

1401/9/4

16:44


آبشار دوم از آبشار هفتگانه شیر آباد گرگان که شبیه نقشه ایران است.

خبر فوری: آبشار دوم از آبشار هفتگانه شیر آباد گرگان که شبیه نقشه ایران است. 

عجیب اما واقعی؛ آبشاری با طرح نقشه ایران

نظرات


تصویری


ویدئو