تصویر طنز از امیرمحمد همکار عموپورنگ انتظارش از کچلی!

منبع: آکا

4

1401/9/4

17:04


اعتماد بنفس کاذب امیرمحمد دستیار عمو پورنگ بعد از کچل کردن !

 

امیرمحمد متقیان

 
تصویری طنز از امیرمحمد همکار عموپورنگ .

اعتماد بنفس کاذب امیرمحمد دستیار عمو پورنگ بعد از کچل کردن !

نظرات


تصویری


ویدئو