100 متن و پیام تبریک روز مادر مبارک به انگلیسی و ترجمه فارسی + عکس نوشته

منبع: شبونه

1

1401/10/23

03:07


100 متن و پیام تبریک روز مادر به انگلیسی و ترجمه فارسی با عکس نوشته استوری و پرو فایل برای مادر را در این صفحه ببینید. قرآن مجید که کلام راستین خداست و در نهایت اتقان و درستی قرار دارد، بی هیچ شک و شائبه ای بازگوکننده حقایقی است که ذهن بشری از نیل به …

100 متن و پیام تبریک روز مادر به انگلیسی و ترجمه فارسی با عکس نوشته استوری و پرو فایل برای مادر را در این صفحه ببینید.

100 متن و پیام تبریک روز مادر مبارک به انگلیسی و ترجمه فارسی + عکس نوشته

قرآن مجید که کلام راستین خداست و در نهایت اتقان و درستی قرار دارد، بی هیچ شک و شائبه ای بازگوکننده حقایقی است که ذهن بشری از نیل به بسیاری از آنها، عاجز و ناتوان است. فاطمه زهرا(ع) حقیقتی بی مانند دارد که جز در سایه سار قرآن و کلام معصومان نمی توان بدان دست یافت. بدین لحاظ، در این مجال به بررسی برخی از آیات قرآن و بیان پاره ای از این حقایق می پردازیم.

You’ve seen me at my best, and you’ve seen me at my worst. I feel so lucky to have such a supportive mom as you! Happy Mother’s Day!

ترجمه

مرا در بهترین و بدترین احوال دیده ای. من خوش شانس هستم که مادر حامی چون تو دارم! روز مادر مبارک!

100 متن و پیام تبریک روز مادر مبارک به انگلیسی و ترجمه فارسی + عکس نوشته

روزت مبارک مادر

OK, so maybe I wasn’t the easiest child to put up with On Mother’s Day. I just wanted to send a gigantic “Thank you” your way!

ترجمه فارسی

شاید برای بچه ای مثل من تبریک گفتن روز مادر آسان نباشد. ولی میخواستم یک “ممنونم” بزرگ همانند خودت برایت بفرستم.

100 متن و پیام تبریک روز مادر مبارک به انگلیسی و ترجمه فارسی + عکس نوشته

I’m glad that you’re my mother because I’m not sure anyone else could have put up with me this long! Love you, Mom.

خوشبختم که تو مادری همچون تو دارم چون مطمئن نیستم که شخص دیگری بتواند این مدت مرا تحمل کند! دوستت دارم مامان

*********

I feel so lucky to have you as my mom. Thanks for always believing in me and doing so much for me each day. Have a great Mother’s Day, you deserve to be spoiled!

من احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم که تو را به عنوان مادرم دارم. ممنون که همیشه به من ایمان داشتید و هر روز کارهای زیادی برای من انجام می دهید. روز مادر بسیار خوبی داشته باشید، شما شایسته لوس شدن هستید!

100 متن و پیام تبریک روز مادر مبارک به انگلیسی و ترجمه فارسی + عکس نوشته

Once upon a memory
اولین بار درخاطرم

Someone wiped away a tear

کسی که دور از من اشکشو پاک می کنه

Held me close and loved me

به من نزدیکه و دوسم داره

Thank you , Mother Dear

متشکرم، مادرعزیزم

100 متن و پیام تبریک روز مادر مبارک به انگلیسی و ترجمه فارسی + عکس نوشته

For the best mom

برای بهترین مادر

who always had a smile for me

کسی که همیشه لبخندی برای من داره

I know we may be far apart right now

می دونم حالاممکنه دور از هم باشیم

So here’s a great big hug and kiss

پس از همین جا محکم بغلت می کنم و می بوسمت

Happy Mother’s Day

روز مادر مبارک

100 متن و پیام تبریک روز مادر مبارک به انگلیسی و ترجمه فارسی + عکس نوشته


.
M is for the million things she gave me

Mبرای ملیون ها چیز که بهم داد

O means only that she’s growing old

Oیعنی داره رشد می کنه

T is for the tears she shed to save me

Tبرای اشکاییه که برای نگه داری من ریخته

H is for her heart of purest gold

Hبرای قلبش از نابترین طلاهاست

E is for her eyes, with love-light shining

Eبرای چشماشه،چشماییه که از عشق میدرخشه

R means right, and right she’ll always be

Rینی هست،و همیشه خواهد بود

.
همچنین ببینید:

⚡️ 5 کلیپ روز مادر مبارک جدید و خفن و شاد

⚡️

کلیپ جدید تبریک روز زن به همسرم
.
A mothers work is never done

یه مادر همیشه زحمت می کشه

She works from morning until dawn

او از صبح تا شب کار می کنه

She spreads her love

عشقش بیشتر می شه

And keeps u warm

و همیشه گرمت می کنه(عشقش)

Happy Mother’s Day Mom

روز مادر مبارک مامان

.

100 متن و پیام تبریک روز مادر مبارک به انگلیسی و ترجمه فارسی + عکس نوشته


.
Smiles of happy sunshine

آفتاب داغ از شادی لبخند می زنه

Arms of everlasting love

آغوش همیشگی عشق

There is magic in the air

هواجادوییه

Whenever ur there

هروقت تو اینجایی

Mother , everything to U I owe

مامان،همه چیزم و به تو مدیونم

May all pleasures of life come ur way

شاید همه لذت های زندگی از توهست

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو