آرشیو مطالب مرتبط با آزمون تشخیص توپ فوتبال


آزمون بینایی: آیا می توانید در 13 ثانیه توپ فوتبال را پیدا کنید؟

در آزمون تشخیص توپ فوتبال، یک توپ فوتبال در میان پانداها پنهان شده است. چالش این است تا در طول 13 ثانیه توپ را پیدا کنید. اما ادعا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو