آرشیو مطالب مرتبط با تاثیرات مثبت و منفی تلویزیون بر کودکان


فاصله استاندارد تلویزیون تا بیننده بر حسب ابعاد تلویزیون

فاصله استاندارد تلویزیون از زمین و چشم ؛ فاصله استاندارد بیننده تا تلویزیون برحسب ابعاد تلویزیون؛ با بهترین فاصله برای تماشای تلوی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو