آرشیو مطالب مرتبط با تخلف کرونایی کارکنان


2 هفته پیش

کنایه مجری تلویزیون به تخلف کرونایی کارکنان شهرداری تهران

کنایه مجری تلویزیون به تخلف کرونایی کارکنان شهرداری تهران

در این ویدئو واکنش مجری تلویزیون را به تخلف کرونایی کارکنان شهرداری می بینید ادامه خبر

تصویری


ویدئو