آرشیو مطالب مرتبط با توزیع ماسک رایگان


تهیه و توزیع ماسک رایگان در سطح شهر

دولت نیز اعلام کرد که برنامه توزیع ماسک رایگان را در دستور کار خود دارد و به مراکز بهداشت تحویل می دهد ادامه خبر

تصویری


ویدئو