جملات عاشقانه زیبا سری ۲۴

منبع: نمکستان

133

1398/6/10

15:28


جملات عاشقانه زیبا

جملات عاشقانه

من تو را دوست داشتم

تو اما بگذار حفظ شود آبروى دل در سه نقطه ها…

جملات عاشقانه زیبا

زمستان نیست

دلتنگی توست که میلرزاند چهارستون دلم را…

جملات عاشقانه زیبا

تو و خوشبختی چقدر شبیه به همید

به هیچ کدامتان نرسیدم

جملات عاشقانه زیبا

میدانم به خاطر همه ی بایدها نباید تو را داشته باشم.

جملات عاشقانه زیبا

عشقش که سر کلاس زنگ میزد میگفت خانوم اجازه برم آب بخورم ؟

حالا مدتهاست که دیگر اجازه نمیگیرد و این بار معلم است که هر روز میگوید :

چن وقته خیلی داغونی ، برو یه آبی به سر و صورتت بزن.

جملات عاشقانه زیبا

دست مریزاد پروردگارم ، چه پوست کلفتی برایم آفریدی !

چه دل صبوری به سینه ام سپرده ای

و چه شانه هایی که این چنین بار طعنه هارا میکشند و نمیشکنند…

جملات عاشقانه زیبا

چای می نوشیدم که یکباره دلتنگت شدم ، بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد.

همه با تعجب نگاهم کردند ، لبخند تلخی زدم و گفتم : “چقد داغ بود !!!”

جملات عاشقانه زیبا

درد دارد وقتی با نسیمی برود

کسی که به خاطرش به طوفان زده ای !

جملات عاشقانه زیبا

جایت خالی

چقد هوا برای داشتنت خوب است !

جملات عاشقانه زیبا

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ

ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ از ﺷﮑﻠﮏ ﻫﺎﯼ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﻪ !

جملات عاشقانه زیبا

خسته ام از تظاهر به ایستادگی ، از پنهان کردن زخم هایم

زور که نیست ! دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم

و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است !

جملات عاشقانه زیبا

به او بگویید این همه استخوان در بدنم بود ، چرا دلم را شکست ؟

جملات عاشقانه زیبا

هر طبیبه سویلدیم دردین دواسین گورمدیم

گلشن عمریم سارالدى هچ صفاسین گورمدیم

تا پمادیم فانى جهاندا بیر حقیقى آشنا

هرکسین چکدیم جفاسین هچ صفاسین گورمدیم

مطالب مشابه