کتابخانه استارفیلد

منبع: همگردی

83

1398/8/7

23:13


بیش از دو هزار متر مربع از یک مرکز خرید را به یک محل برای مطالعه عمومی اختصاص داده اند و آن جا جایی نیست جز کتابخانه استارفیلد. این کتابخانه در سئول قرار دارد.

کتابخانه استارفیلد

مطالب مشابه