نقش برجسته شاپور ساسانی در داراب + تصاویر

نقش برجسته شاپور ساسانی در داراب + تصاویر


منبع: همگردی

30

1399/3/14

00:44


ایرنا/ نقش برجسته ای از دوران ساسانیان که بیانگر پیروزی شاپور اول از پادشاهان این سلسله بر امپراتوران روم است و بر قطعه سنگی از کوهی به نام "پهنا" که در چهار کیلومتری جنوب شهرستان داراب قرار دارد، روایتگر گوشه ای از تاریخ ایران است.

عکس: شیوا عطاران

نقش برجسته شاپور ساسانی در داراب + تصاویر

نقش برجسته شاپور ساسانی در داراب + تصاویر

نقش برجسته شاپور ساسانی در داراب + تصاویر

نقش برجسته شاپور ساسانی در داراب + تصاویر

نقش برجسته شاپور ساسانی در داراب + تصاویر

نقش برجسته شاپور ساسانی در داراب + تصاویر

نقش برجسته شاپور ساسانی در داراب + تصاویر

تصویری


ویدئو