فقر و تحصیل دانش آموزان مکزیکی + عکسها

فقر و تحصیل دانش آموزان مکزیکی + عکسها


منبع: همگردی

8

1399/7/3

20:30


مشکلات کودکان برای تحصیل در نقاط دور افتاده و فقیرنشین مکزیک مشاهده می شود.

فقر و تحصیل دانش آموزان مکزیکی + عکسها

فقر و تحصیل دانش آموزان مکزیکی + عکسها

فقر و تحصیل دانش آموزان مکزیکی + عکسها

فقر و تحصیل دانش آموزان مکزیکی + عکسها

فقر و تحصیل دانش آموزان مکزیکی + عکسها

فقر و تحصیل دانش آموزان مکزیکی + عکسها

تصویری


ویدئو