آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر


منبع: همگردی

6

1399/7/26

21:59


تسنیم/ گورستان های تایله و تپه شرف الملک، قدیمی ترین آرامستان های شهر سنندج بوده که مدفن خاندان های سنندج، بزرگان و مشاهیر این شهر است.

کیوان فیروزه ای

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

آرامستان های قدیمی بزرگان و مشاهیر سنندج + تصاویر

تصویری


ویدئو