مدیرمسئول خبرگزاری ایلنا مجرم شناخته شد

منبع: برترین ها

50

1399/11/27

12:34


سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات از رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی در ۲۶ بهمن سال جاری خبر داد.

خبرگزاری ایلنا: سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات از رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی در ۲۶ بهمن سال جاری خبر داد.

احمد مومنی‌راد در تشریح آخرین جلسه دادگاه مطبوعات گفت:در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران سه پرونده به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد که پرونده اول در خصوص متهم مدیر مسئول پایگاه میز نفت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست

سخنگوی هیأت منصفه مطبوعات ادامه داد:پرونده دوم در خصوص صاحب امتیاز خبرگزاری مهر اتهام نشر مطالب خلاف واقع هیات منصفه بود که در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و با اکثریت ارا متهم را مستحق تخفیف ندانست

وی افزود: پرونده سوم دو متهم داشت که متهم اول مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا متهم دوم مسئول فنی خبرگزاری اتهام هر دو متهم جریحه دار کردن عفت عمومی هیات منصفه باتفاق ارا متهمان را مجرم دانست و متهم اول را باتفاق ارا مستحق تخفیف ندانست و با اکثریت ارا متهم دوم را مستحق تخفیف دانست

مطالب مشابه