حاشیه تصویری از جلسه محاکمه «حسن رعیت»

منبع: برترین ها

54

1400/3/6

09:38


روز گذشته سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و ۲۱ متهم دیگرپرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

میزان: روز گذشته سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و ۲۱ متهم دیگرپرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

حاشیه تصویری از جلسه محاکمه «حسن رعیت»

حاشیه تصویری از جلسه محاکمه «حسن رعیت»

مطالب مشابه