تحقیق در مورد مبطلات نماز

منبع: دانش‌چی

124

1400/9/30

08:48


آشنایی با مبطلات نماز – پیام های آسمان نهم

تحقیق در مورد مبطلات نماز

در ادامه با مبطلات نماز – از کتاب پیام های آسمان نهم – آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

مبطلات نماز چیست؟

مبطِل اسم فاعل است؛ یعنی باطل کننده.
مبطِلات نماز یعنی چیزهایی که باعث باطل شدن نماز شخص می شوند.

برخی از مبطلات نماز عبارتند از:

🔸 خندیدن در نماز

🔸 گریه کردن در نماز (اما گریه ای که از ترس خدا باشد نماز را باطل نمی کند. گریه بر امور دنیوی، نماز را باطل می کند.)

🔸 پشت به قبله نماز خواندن

🔸 حرف زدن (با دیگری یا به کار بردن الفاظی غیر نماز مثل آخ، اه و …)

🔸 خوردن و آشامیدن

🔸 دست بسته نماز خواندن

🔸 کم و زیاد کردن ارکان نماز (مانند تعداد رکوع و سجود)

🔸 بهم زدن صورت نماز مانند بالا و پایین پریدن، دست زدن و …

🔸 شک هایی که نماز را باطل می کند مانند شک در نماز های دو رکعتی

🔸 نماز خواندن در مکان غصبی

🔸 نماز خواندن بدون پوشش صحیح

🔸 باطل شدن وضو

🔸 آمین گفتن بعد از سوره حمد

 

اختصاصی-دانشچی

مطالب مشابه