قابی جنجالی از دو هوادار مشروب به دست در قطر

منبع: برترین ها

5

1401/9/4

16:44


علیرغم ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی در جریان بازی های جام جهانی قطر، برخی تصاویر ارسالی حاکی از زیرپا گذاشتن این قانون توسط برخی تماشاچیان است.

چندثانیه: علیرغم ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی در جریان بازی های جام جهانی قطر، برخی تصاویر ارسالی حاکی از زیرپا گذاشتن این قانون توسط برخی تماشاچیان است.

قابی جنجالی از دو هوادار مشروب به دست در قطر

نظرات


تصویری


ویدئو