آرشیو مطالب مرتبط با Alpha-Fetoprotein Test


10 ماه پیش

اندازه گیریAFP بعد از هفته پانزدهم بارداری

اندازه گیریAFP بعد از هفته پانزدهم بارداری

آلفافیتوپروتئین (AFP)  بطور معمول در خون مردان سالم و زنان غیر باردار یافت نمی‌شود و یا میزان آن بسیار اندک است. اندازه گیری سطح س... ادامه خبر

تصویری


ویدئو