دانلود آهنگ greedy از Ariana Grande آریانا گرانده

منبع: نیک شو

71

1398/9/5

23:44


دانلود آهنگ greedy از Ariana Grande آریانا گرانده

دانلود آهنگ greedy از Ariana Grande آریانا گرانده

آرتیست : Ariana Grande

آلبوم : Dangerous Woman

سال انتشار : 2016

سبک موسیقی : Pop

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

Greedy

حریص

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

Boy, you give me feelings, never felt before

پسر، تو حسی به من میدی، که قبلا اصلا تجربه نکردم

I’m making it obvious by knocking at your door

ثابت میشه زمانی که در خونت رو میکوبم

I know that I’m coming tonight

می دونم که امشب میام

You know I’m coming tonight

تو هم اینو می دونی که امشب میام

Don’t want to deny it anymore

نمی خوام بازم رد کنی منو

Been in this state of mind

در این حالت ذهنم موندم

Been in this state of mind

در این حالت ذهنم موندم

Been in this state of mind, ooh

در این حالت ذهنم موندم، اووو

Baby, you got lucky cause you’re rocking with the best

عزیرم، تو خیلی خوش شانس هستی برای اینکه داری با بهترین آدم میرقصی

And I’m Greedy

و من حریص هستم

(Cause I’m) so Greedy

چون من خیلی حریص هستم

(Cause I’m so)

برای اینکه من خیلی

I ain’t talking money, I’m just physically obsessed

من راجع به پول حرف نمیزنم فقط از نظر بدنی وسواس دارم

And I’m Greedy

و من حریص هستم

(Cause I’m) so Greedy

چون من خیلی حریص هستم

(Cause I’m so)

برای اینکه من خیلی

Greedy, ooh

حریص، اووه

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

(Cause I’m so) Greedy, ooh

برای اینکه من خیلی وسواس دارم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

(Cause I’m so)

برای اینکه من خیلی

I don’t need a phone call

احتیاجی به زنگ زدن ندارم

Got nothing to say

حرفی ندارم که بگم

I’ma tell you when it’s over

زمانی که تموم شه به تو میگم

Got no games to play

بازی ندارم که انجام بدیم

You know that I’m coming tonight

تو در جریانی که من دارم میام امشب

I know I’m coming tonight

می دونم که امشب میام

I just need to get this out the way, oh baby

من فقط میخوام اینو از جلوی راه بردارم، اوو عزیزم

Been in this state of mind

در این حالت ذهنم موندم

Been in this state of mind

در این حالت ذهنم موندم

Been in this state of mind, ooh

در این حالت ذهنم موندم، اووو

Baby, you got lucky cause you’re rocking with the best

عزیرم، تو خیلی خوش شانس هستی برای اینکه داری با بهترین آدم میرقصی

And I’m Greedy

و من حریص هستم

(Cause I’m) so Greedy

چون من خیلی حریص هستم

(Cause I’m so)

چون من خیلی

I ain’t talking money, I’m just physically obsessed

من راجع به پول حرف نمیزنم فقط از نظر بدنی وسواس دارم

And I’m Greedy

و من حریص هستم

(Cause I’m) so Greedy

چون من خیلی حریص هستم

(Cause I’m so)

چون من خیلی

Greedy, ooh

حریص، اووه

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

Cause I’m so Greedy, ooh

برای اینکه من خیلی وسواس دارم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

Cause I’m so

چون من خیلی

Greedy, I’m Greedy, I’m Greedy, I’m Greedy

حریص، من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم

I’m Greedy, I’m Greedy, I’m Greedy, I’m Greedy for love

من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم، برای عشق

Greedy, I’m Greedy, I’m Greedy, I’m Greedy

حریص، من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم

I’m Greedy, I’m Greedy, I’m Greedy, I’m Greedy for love

من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم، برای عشق

Baby, you got lucky cause you’re rocking with the best

عزیرم، تو خیلی خوش شانس هستی برای اینکه داری با بهترین آدم میرقصی

And I’m Greedy

و من حریص هستم

(Cause I’m) so Greedy

چون من خیلی حریص هستم

(Cause I’m so)

چون من خیلی

I ain’t talking money, I’m just physically obsessed

من راجع به پول حرف نمیزنم فقط از نظر بدنی وسواس دارم

And I’m Greedy

و من حریص هستم

(Cause I’m) so Greedy

چون من خیلی حریص هستم

(Cause I’m so)

چون من خیلی

Greedy, ooh

حریص، اووه

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

Cause I’m so Greedy, ooh

برای اینکه من خیلی وسواس دارم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

(You know I’m)

تو میدونی من خیلی حریص هستم

Cause I’m so Greedy, ooh

برای اینکه من خیلی وسواس دارم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

(Oh, don’t you know I’m Greedy?)

او، مگه نمیدونی من خیلی حریص هستم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

(Oh, don’t you know I’m Greedy?)

او، مگه نمیدونی من خیلی حریص هستم

Greedy, ooh

حریص، اووه

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

You know that I’m Greedy for love

تو اینو میدونی که من برای عشق حریص هستم

Cause I’m so

برای اینکه من خیلی

 

دانلود آهنگ greedy از Ariana Grande آریانا گرانده با کیفیت MP3 320

 

مطالب مرتبط :

دانلود آهنگ Into You از Ariana Grande آریانا گرانده

 

 

مطالب مشابه