شهبازی در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان پس از بررسی چند پرونده و برگزاری رای گیری از اعضا، افزود: ضرورت دارد موضوعات مطروحه در این نشست در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد.

وی ادامه داد: به نظرات کارشناسان در کمیته های مربوطه اعتماد داریم و بر اساس آن تصمیم گیری می شود، بنابراین باید کارشناسان اشراف دقیقی نسبت به موضوعات داشته باشند.

شهبازی گفت: ما ماشین امضا نیستیم و در مقابل مردم از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت داریم، از این رو آرامش، امنیت و حفظ حقوق شهروندان قرمز ما محسوب می شود.

وی با اشاره به سخنی از شهید رجایی در خصوص مسئولیت مسئولان در مقابل حقوق مردم، افزود: تصمیمات و مصوبات این جلسات متوجه آیندگان نیز می باشد بنابراین باید اصولی و اساسی تصمیم گیری شود.