تماس تلفنی میرحسین موسوی با دو روزنامه‌نگار

منبع: برترین ها

45

1399/12/2

15:55


میرحسین موسوی در تماس تلفنی با بهمن امویی و ژیلا بنی یعقوب گفتگو کرد.

وب سایت مدارا: میرحسین موسوی در تماس تلفنی با بهمن امویی و ژیلا بنی یعقوب گفتگو کرد.

بهمن امویی، روزنامه نگار در اینستاگرام خود نوشت:

صدای ارام و سرحالی در آن طرف خط گفت: آقای امویی؟

گفتم: بله خودم هستم

صدا گفت : موسوی هستم

و من که صدا را نشناخته بودم بی حوصله و رسمی گفتم : بفرمائید!

گفت: میرحسین هستم

با خوشحالی از جا پریدم. اشک در چشمانم حلقه زد و دستپاچه شدم:

سلام و ارادت آقای مهندس عزیز

خیلی حرفها داشتم که با او بگویم اما فقط گفتم :خوشحالم از شنیدن صدایتان و خیلی به شما ارادت دارم و دلمان برای شما و خانم رهنور تنگ شده است.

حضرت دوست گفت: ما هم دلمان برای شما تنگ شده . از شدت احساسات نمی توانستم بیشتر حرف بزنم. همین که حال ژیلا را جویا شد گوشی را به او دادم.

ژیلا به میرحسین موسوی گفت: ما به مقاومت شما افتخار می کنیم و شرمنده ایم که هیچ کاری نتوانستیم برای شما انجام بدهیم. مهندس موسوی گفت: من شرمنده ام که نتوانستم کاری برای شما انجام بدهم.

مطالب مشابه