مهارت عجیب یک خلبان در فرود با دید صفر!

منبع: برترین ها

65

1400/2/22

09:19


خلبان این هواپیمای مسافربری با دید صفر خیلی ماهرانه باند رو پیدا کرد!

برترین‌ها: خلبان این هواپیمای مسافربری با دید صفر خیلی ماهرانه باند رو پیدا کرد!

مهارت عجیب یک خلبان در فرود با دید صفر!

مطالب مشابه


تصویری