تصمیم کبرا پس از اجرای طرح جوانی جمعیت

منبع: برترین ها

17

1400/9/3

07:26


پس از سانسور ریزعلی خواجوی (دهقان فداکار) در کتب درسی و پوشاندن لباس بر تن او! حالا طرحی از درس نوستالژیک تصمیم کبرا در فضای مجازی منتشر شده که به تصویب و تائید طرح جوانی جمعیت در مجلس کنایه زده.

برترین‌ها: پس از سانسور ریزعلی خواجوی (دهقان فداکار) در کتب درسی و پوشاندن لباس بر تن او! حالا طرحی از درس نوستالژیک «تصمیم کبرا» در فضای مجازی منتشر شده که به تصویب و تائید طرح جوانی جمعیت در مجلس کنایه زده.

تصمیم کبرا پس از اجرای طرح جوانی جمعیت

تصمیم کبرا پس از اجرای طرح جوانی جمعیت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو