شاید با دیدن این ویدئو، متوجه شوید

منبع: برترین ها

14

1400/9/5

01:20


ببینید نتیجه کار اشتباه ما می‌تواند چقدر آسیب زننده باشد کاش همه ما فرهنگ رانندگی داشته باشیم و بدانیم و درک کنیم که پیاده‌رو جای پارک خودرو نیست.

برترین‌ها: ببینید نتیجه کار اشتباه ما می‌تواند چقدر آسیب زننده باشد کاش همه ما فرهنگ رانندگی داشته باشیم و بدانیم و درک کنیم که پیاده‌رو جای پارک خودرو نیست.

شاید با دیدن این یک دقیقه متوجه شوید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو