بنابر اعلام کانال تلگرامی وبدا، خوشبختانه روند بستری در همه‌ی استان‌ها کماکان کاهشی یا پایدار است.

با این حال باید بسیار مراقب ورود و شیوع سویه جدید امیکرون به کشور باشیم.

روند کاهشی بستری کرونا در کشور/هشدار درباره ورود و شیوع«امیکرون» به کشور