ادعای یک نماینده در مورد کتک‌کاری مجمع نمایندگان

منبع: برترین ها

11

1400/1/14

11:18


ادعای احسان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس در بازداشت و کتک زدن دبیر مجمع نمایندگان خراسان رضوی درجلسه اسحاق جهانگیری در مشهد را بخوانید.

برترین‌ها: ادعای احسان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس در بازداشت و کتک زدن دبیر مجمع نمایندگان خراسان رضوی درجلسه اسحاق جهانگیری در مشهد را بخوانید.

ادعای یک نماینده در مورد کتک‌کاری مجمع نمایندگان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو