چند پیشنهاد به جای «دست دادن»

منبع: برترین ها

2

1400/1/18

16:43


«دست دادن» عامل انتقال بیماری‌های تنفسی است.

برترین‌ها: «دست دادن» عامل انتقال بیماری های تنفسی است.

«آنتونی فائوچی» رئیس موسسه آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا: به نظرم هیچ وقت دیگر نباید دست بدهیم.

چند پیشنهاد به جای «دست دادن»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو