بنا به گزارش مرکز آمار، از ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در سال ۹۸، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده دسترسی به گاز طبیعی نداشته اند. همچنین در سال ۹۸ حدود ۷۶ درصد از روستا های کشور دسترسی به آب آشامیدنی سالم دارند، این درصد  بالغ بر ۱۷ میلیون روستایی را شامل می شود. در این گزارش به بررسی وضعیت برخی از موضوعات زیر ساختی ایران درسه شاخص؛جمعیت تحت پوشش لوله کشی آب، دسترسی به گاز و ضریب نفوذ اینترنت پرداخته شده است.

نزدیک به ۳ میلیون دسترسی به گاز طبیعی ندارند

در سال ۹۸ تنها برای حدود ۲۲ و ۸۰۰ هزار خانواده ایرانی دسترسی به گاز طبیعی میسر بوده است. این در حالیست که طبق امار در سال ۹۸، ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ایران خانواده وجود داشته است، به عبارت دیگر طبق آخرین آمار ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار ایرانی دسترسی به گاز ندارند. در ابتدای دهه ۹۰، ۲۰.۴ میلیون خانواده در ایران تحت پوشش گاز طبیعی بوده اند.

 

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «سطح دسترسی ایرانیان به آب، گاز و اینترنت» بخوانید.