بازار اولیه حراج اوراق بدهی به منظورتامین کسری بودجه برگزار شده و طی آن با دولت با فروش اوراق به بانک‌ها و نهادهای تامین سرمایه بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

در همین خصوص در هجدهمین مرحله از برگزاری بازار اوراق بدهی دولتی بانکها ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان و نهادهای تامین سرمایه قادر به خرید ۶ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت بوده اند. 

در مجموع اوراق به فروش رسیده در این هفته ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان از کسری بودجه در این هفته تامین شده که دومین رکورد در مراحل برگزاری این بازار در سال جدید به حساب می آید.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «چرخش بورسی ها از سهام به اوراق» بخوانید.