صحنه عجیب از چپ کردن سمند در خیابان خالی!

منبع: برترین ها

9

1399/1/7

13:14


عصر ایران؛ ویدئویی از صحنه عجیب از چپ کردن یک سمند در خیابان خالی! را منتشر کرد.

عصر ایران؛ ویدئویی از صحنه عجیب از چپ کردن یک سمند در خیابان خالی! را منتشر کرد.

صحنه عجیب از چپ کردن سمند در خیابان خالی!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو