بررسی هفتگی نرخ سودها در ۵ به اضافه یک بازار نشان از  ۲ رکورد داشته است. مطالعات نرخ ها در هفته گذشته نشان می دهد که دریک بازار نرخ سود افزایش پیداکرده در دو بازار کاهش داشته و ۲ بازار نیز همچنان روندی ثابت را از خود بر جای گذاشته اند.

بازار بین بانکی یا بازار شبانه محلی است که در آن بانکها می توانند نیازمندی ها و کسری های آنی و جدی خود را در آن مرتفع سازند. این در صورتی است که بانکها نیاز جدیتر به استقراض از یکدیگر پیداکنند. بنابراین مجبورند مبلغ قرض گرفته شده را در فاصله ای کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند.در این بازار بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری، قرض می دهند بانک مرکزی نیز از طریق قرض دهی در قالب اعتبارات قاعده مند تلاش دارد نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. تفاوت قرض دهی بانک ها و بانک مرکزی در نرخ سود است. نرخ سود اعتباردهی بانک ها به یکدیگر بر اساس عرضه و تقاضا است و نرخ سود اعتباردهی بانک مرکزی نرخ ثابت ۲۲ درصد است. این نرخ در زمستان ۹۹ همواره در سطح ۲۰ درصد قرار داشته اما در نهایت کمی پایین تر آمد. این افت و خیز نرخ در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته تا اینکه در هفته دوم اردیبهشت این متغیر به کمترین حد خود در تمام این مقطع تنزل پیدا کرد.مطابق با جدولی که بانک مرکزی از این نرخ در پایان هفته اخیر قرار داده است نرخ سود بین بانکی ۱۹.۵۷ درصد درج شده که کمترین نرخ در۴ ماه اخیر بوده است.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «نرخ سود بین بانکی به کف 4 ماهه رسید+جدول» بخوانید.