کیهان، توقع آمریکا درباره برجام را غلط زیادی خواند!

منبع: برترین ها

12

1400/7/3

09:04


روزنامه کیهان در ستون خبرهای ویژه خود یه درخواست‌های برجامی آمریکا اعتراض کرد.

روزنامه کیهان در ستون خبرهای ویژه خود یه درخواست‌های برجامی آمریکا اعتراض کرد.

کیهان، توقع آمریکا درباره مذاکرات را غلط زیادی خواند!

این روزنامه نوشت:

* دو دولت پس از اوباما، در گفتار یا رفتار و یا هر دو، اذعان کرده‌اند که توافق و تعهد دولت قبل‌تر از خود در آمریکا را معتبر و محترم نمی‌شمارند.

* تروئیکای اروپایی هم در قول و فعل، این خباثت آمریکا را تایید کرده‌اند.

* با این وصف، آمریکا و تروئیکای اروپایی غلط می‌کنند در حالی که برای اصل توافق برجام (تایید شده توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) و تعهد دولت وقت آمریکا، پشیزی ارزش قائل نیستند، ادعا کنند که مذاکرات وین، باید از همان‌جا که با دولت قبلی ایران پیش برده‌اند، پیگیری شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو