جمهوری آذربایجان به تازگی ۱۰ نظامی ارمنی دیگر بازداشت شده را به ارمنستان تحویل داد.

به گزارش کمیسیون دولتی امور اسیران ، مفقودین و گروگانان جمهوری آذربایجان این افراد بازداشت شده امروز ( یکشنبه ) با میانجیگری اتحادیه اروپا و بر اساس نتایج دیدار سه جانبه ۱۴ دسامبر ( ۲۳ آذرماه ) جاری الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان ، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و شارل میشل رییس شورای اتحادیه اروپا در بروکسل به کشورشان تحویل داده شدند.

  جمهوری آذربایجان ۴ دسامبر ( ۱۳ آذرماه ) جاری نیز ۱۰ نظامی ارمنی را به ارمنستان تحویل داده بود.

  این افراد در جریان درگیری های نظامی ۱۶ نوامبر ( ۲۵ آبان ماه ) گذشته در محور شهرستان مرزی آزاد شده " کلبجر " جمهوری آذربایجان به اسارت گرفته شدند.