بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته ۲۰۶ هزار و ۷۰۵ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تا کنون ۶۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۸ نفر دُز اول، ۵۴ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۹۳۰ نفر دُز دوم و ۲۱ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۷۳ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۳۸ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۱۱۱ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۲۰۶ هزار و ۷۰۵ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.