نظر متفاوت حریرچی درباره برگزاری کنکور

منبع: برترین ها

10

1400/2/19

07:27


حریرچی گفت: ساعات کنکور امن ترین ساعت زندگی فرد در ایام کرونا است. کنکور بازار چند ده هزار میلیاردی دارد؛ هر چقدر زمان برگزاری کنکور به تعویق بیافتد، افرادی از نظر مالی سود می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران: حریرچی گفت: ساعات کنکور امن ترین ساعت زندگی فرد در ایام کرونا است. کنکور بازار چند ده هزار میلیاردی دارد؛ هر چقدر زمان برگزاری کنکور به تعویق بیافتد، افرادی از نظر مالی سود می‌کنند.

نظر متفاوت حریرچی درباره برگزاری کنکور

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو